มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว    แสดงข้อมูลภาคี    ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ

รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    รายงานสถานการณ์ครอบครัวมีข้อมูล
2    บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีข้อมูล
3    ข้อมูลทะเบียนการหย่า การสมรส มีข้อมูล
4    ภาวะวิกฤตของครอบครัวไทยมีข้อมูล
5    เวทีเสวนาเชิงวิชาการสถานการณ์ครอบครัวไทยกำลังจัดทำ
6    สภาพการดำเนินชีวิตครอบครัวชุมชนแออัดในเมืองและบริการทางสังคมสำหรับครอบครัวชุมชนแออัดกำลังจัดทำ

   ข้อมูลที่ต้องการ     ข้อมูลทะเบียนการหย่า การสมรส
   ความถี่ของข้อมูลที่ต้องการ     ทุกปี
   ระดับของข้อมูลที่ต้องการ
- ประเทศ
- ระดับจังหวัด (ทุกจังหวัด)
   แหล่งข้อมูล (ถ้าทราบ)    สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
   หมายเหตุ    
   ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
file upload     สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2548  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)
     สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2549  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)
     สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2550  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)
     สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2551  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)
     สถิติงานทะเบียนครอบครัว 2552  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)
     สถิติการจดทะเบียนสมรส 2553  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)
     สถิติทะเบียนหย่า 2553  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)

   ความเห็นเพิ่มเติม