มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว    แสดงข้อมูลภาคี    ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ

รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    รายงานสถานการณ์ครอบครัวมีข้อมูล
2    บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีข้อมูล
3    ข้อมูลทะเบียนการหย่า การสมรส มีข้อมูล
4    ภาวะวิกฤตของครอบครัวไทยมีข้อมูล
5    เวทีเสวนาเชิงวิชาการสถานการณ์ครอบครัวไทยกำลังจัดทำ
6    สภาพการดำเนินชีวิตครอบครัวชุมชนแออัดในเมืองและบริการทางสังคมสำหรับครอบครัวชุมชนแออัดกำลังจัดทำ

   ข้อมูลที่ต้องการ     บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นกับการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
   ความถี่ของข้อมูลที่ต้องการ     ทุกสัปดาห์
   ระดับของข้อมูลที่ต้องการ
- ประเทศ
- ภาค (5 ภาค)
- ระดับจังหวัด (ทุกจังหวัด)
   แหล่งข้อมูล (ถ้าทราบ)    นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี แผนงานเด็กและเยาวชน
   หมายเหตุ    
   ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
file upload     ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)

   ความเห็นเพิ่มเติม