ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)    แสดงข้อมูลภาคี    ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ

รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2550 มีข้อมูล
2    รายงานสถานการณ์สุราประจำปี พ.ศ.2553มีข้อมูล
3    รายงานสถานการณ์สุราประจำปี 2552มีข้อมูล
4    จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรามีข้อมูล
5    อันดับโรคของผู้ป่วยในที่ใช้สารเสพติดให้โทษมีข้อมูล
6    เคล็ด ไม่ ลับมีข้อมูล
7    ยุทธศาสตร์โลกในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีข้อมูล
8    งดเหล้าเข้าพรรษามีข้อมูล
9    ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติมีข้อมูล
10    ความต้องการและบทบาทของธุรกิจอุตสาหกรรมสุราในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์มีข้อมูล
11    เหตุผลที่ควรถอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการเจรจาการค้าเสรีมีข้อมูล
12    ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบมีข้อมูล
13     สุราและผลกระทบ:ความเชื่อกับความจริงมีข้อมูล
14    การทบทวนองค์ความรู้และการวิเคราะห์ทิศทางการวิจัยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2493-2550มีข้อมูล
15    การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจ ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยมีข้อมูล
16    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่จำหน่าย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคมีข้อมูล
17    การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทยมีข้อมูล
18     สถานภาพการบริโภค สุรา พ.ศ.2550มีข้อมูล
19    สถานการณ์สุรา ประจำปี พ.ศ.2551มีข้อมูล
20     ปัญหาสุขภาพจิตกับการใช้สุรา : แนวโน้มและการป้องกันมีข้อมูล
21    สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา-สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นมีข้อมูล
22    สถานการณ์การนำเข้าสุราและผลกระทบของการทำข้อตกลงการค้่าเสรีกับต่างประเทศมีข้อมูล
23    สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา-เรียนรู้ปัญหาจากกรณีตกเป็นข่าวมีข้อมูล
24    สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา-กรณีศึกษาสาวเชียร์เบียร์มีข้อมูล
25     สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา-ผลกระทบต่อสุขภาพและการดูแลรักษามีข้อมูล
26    MAPPING อุปทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือมีข้อมูล
27    รายงานสถานการณ์สุราประจำปี พ.ศ.2549มีข้อมูล

   ข้อมูลที่ต้องการ      สุราและผลกระทบ:ความเชื่อกับความจริง
   ความถี่ของข้อมูลที่ต้องการ     ไม่ระบุความถี่
   ระดับของข้อมูลที่ต้องการ
   แหล่งข้อมูล (ถ้าทราบ)    
   หมายเหตุ    
   ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
link url     คลิกดูข้อมูล  (บันทึกโดยผู้ใช้งาน)

   ความเห็นเพิ่มเติม