แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ    แสดงข้อมูลภาคี    ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ

รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    อัตราการติดเชื้อ HIV สะสมมีข้อมูล
2    จำนวนผู้ป่วยเอดส์มีข้อมูล
3    จำนวนผู้เสียชีวิตมีข้อมูล
4    อัตราการติดเชื้อ STI ต่างๆ มีข้อมูล
5    อัตราการติดเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูกไม่มีข้อมูล
6    จำนวนผู้ป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูล
7    จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูล
8    การตั้งท้องในแม่วัยรุ่นมีข้อมูล
9    การคลอดในแม่วัยรุ่นไม่มีข้อมูล
10    การหยุดเรียนกลางคันของแม่วัยรุ่นไม่มีข้อมูล
11    อัตราการแท้งในหญิงวัยต่างๆ ไม่มีข้อมูล
12    การเสียชีวิตจากการแท้งไม่ปลอดภัยไม่มีข้อมูล
13    จำนวนคดีความผิดทางเพศมีข้อมูล
14    จำนวนผู้กระทำผิดทางเพศแยกอายุไม่มีข้อมูล
15    จำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลไม่มีข้อมูล
16    จำนวนเด็กถูกส่งเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละปีไม่มีข้อมูล
17    อัตราการใช้ถุงยางแยกตามอายุ และเพศมีข้อมูล
18    อัตราการคุมกำเนิดโดยวิธีการต่างๆ ไม่มีข้อมูล
19    อัตราการเกิดโดยเฉลี่ยปี พ.ศ. 2553มีข้อมูล
20    จำนวนผู้กระทำผิดทางเพศที่ไปรับบริการจากศูนย์พึ่งได้มีข้อมูล

   ข้อมูลที่ต้องการ     อัตราการใช้ถุงยางแยกตามอายุ และเพศ
   ความถี่ของข้อมูลที่ต้องการ     ทุกปี
   ระดับของข้อมูลที่ต้องการ
- ระดับจังหวัด (ทุกจังหวัด)
   แหล่งข้อมูล (ถ้าทราบ)    
   หมายเหตุ    
   ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
link url     อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของหญิงบริการ  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
     อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของทหารเกณฑ์กับหญิงบริการ  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
     อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของทหารเกณฑ์กับหญิงอื่น  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
     อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของคนงานชายกับหญิงบริการ  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
     อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของคนงานชายกับผู้ชาย  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)

   ความเห็นเพิ่มเติม
  
1. ข้อมูลนี้ได้มาจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย สำนักระบาดวิทยา โดยแบ่งออกเป็น
* อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของหญิงขายบริการ
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของทหารเกณฑ์ กับหญิงขายบริการ
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของทหารเกณฑ์ กับหญิงอื่น
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของคนงานชาย กับหญิงขายบริการ
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของคนงานชาย กับผู้ชาย
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของคนงานชาย กับหญิงอื่น
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของนักเรียนชายม.5 กับหญิงขายบริการ
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของนักเรียนชายม.5 กับคนรัก เพื่อนสนิท
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของนักเรียนชายม.5 กับหญิงอื่น
*อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งของนักเรียนชายม.5 กับผู้ชาย

  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)