แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ    แสดงข้อมูลภาคี    ซ่อนรายการข้อมูลที่ต้องการ

รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ (ทั้งที่รวบรวมเองและที่ต้องการจากหน่วยงานอื่น)
ลำดับที่ข้อมูลที่ต้องการสถานะข้อมูล
1    อัตราการติดเชื้อ HIV สะสมมีข้อมูล
2    จำนวนผู้ป่วยเอดส์มีข้อมูล
3    จำนวนผู้เสียชีวิตมีข้อมูล
4    อัตราการติดเชื้อ STI ต่างๆ มีข้อมูล
5    อัตราการติดเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูกไม่มีข้อมูล
6    จำนวนผู้ป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูล
7    จำนวนผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูล
8    การตั้งท้องในแม่วัยรุ่นมีข้อมูล
9    การคลอดในแม่วัยรุ่นไม่มีข้อมูล
10    การหยุดเรียนกลางคันของแม่วัยรุ่นไม่มีข้อมูล
11    อัตราการแท้งในหญิงวัยต่างๆ ไม่มีข้อมูล
12    การเสียชีวิตจากการแท้งไม่ปลอดภัยไม่มีข้อมูล
13    จำนวนคดีความผิดทางเพศมีข้อมูล
14    จำนวนผู้กระทำผิดทางเพศแยกอายุไม่มีข้อมูล
15    จำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่โรงพยาบาลไม่มีข้อมูล
16    จำนวนเด็กถูกส่งเข้าสถานรับเลี้ยงเด็กแต่ละปีไม่มีข้อมูล
17    อัตราการใช้ถุงยางแยกตามอายุ และเพศมีข้อมูล
18    อัตราการคุมกำเนิดโดยวิธีการต่างๆ ไม่มีข้อมูล
19    อัตราการเกิดโดยเฉลี่ยปี พ.ศ. 2553มีข้อมูล
20    จำนวนผู้กระทำผิดทางเพศที่ไปรับบริการจากศูนย์พึ่งได้มีข้อมูล

   ข้อมูลที่ต้องการ     จำนวนผู้ป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูก
   ความถี่ของข้อมูลที่ต้องการ     ทุกปี
   ระดับของข้อมูลที่ต้องการ
- ระดับจังหวัด (ทุกจังหวัด)
   แหล่งข้อมูล (ถ้าทราบ)    สถาบันมะเร็ง
   หมายเหตุ    
   ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
file upload     จำนวนและอัตราผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกจำหวัดปี 2549  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
     จำนวนและอัตราผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกจำหวัดปี 2550  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
     จำนวนและอัตราผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกจำหวัดปี 2551  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
     จำนวนและอัตราผู้ป่วยในที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกจำแนกจำหวัดปี 2552  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)

   ความเห็นเพิ่มเติม
  
ข้อมูลนี้จัดทำโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแยกออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งนี้พบว่า ข้อมูลโรคมะเร็งในรายงานของผู้ป่วยในนั้นมีการแยกการป่วยด้วยโรคมะเร็งตามอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ตับ ปอด เต้านม และมดลูก ส่วนการรายงานข้อมูลโรคมะเร็งของผู้ป่วยนอกนั้น เป็นการรายงานโรคมะเร็งรวมทุกชนิด  (บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)