HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 09/10/2560 ]
สธ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (OC) เตรียมพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าได้ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข(Operation Center : OC) ที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์ประสานกับกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กองแพทย์หลวงโรงพยาบาลเหล่าทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน แพทยสภา มูลนิธิ และจิตอาสา ในการจัดหน่วยแพทย์ดูแลผู้ร่วมพระราชพิธีและประชาชน ทั้งบริเวณมณฑลพิธี 21 จุด ริ้วขบวนพระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มดอกไม้จันทน์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย รวมทั้งประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของทุกจังหวัดตลอดงานพระราชพิธี
          ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ปฏิบัติการ (OC) สำหรับส่วนกลางมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้ง 12 เขตสุขภาพ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินเป็นเลขานุการ นอกจากนั้น นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์
          สำหรับภารกิจของ OC ประกอบด้วยภารกิจตระหนักรู้และประเมินสถานการณ์(SAT) ภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการภารกิจประสานงานและเลขานุการ ภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ภารกิจปฏิบัติการ ภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง ภารกิจการเงินและงบประมาณ และเทคโนโลยีการสื่อสาร
          นายแพทย์เจษฎา กล่าวว่าการดำเนินงานภารกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการ (OC) ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบการบริหารจัดการ จัดทีมแพทย์ประจำจุดพระราชพิธี รถพยาบาล โรงพยาบาลรับส่งต่อ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการอบรมจิตอาสาด้านการแพทย์พร้อมให้การดูแลประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้บริหารนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด อยู่ประจำพื้นที่ ในช่วงระยะเวลางานพระราชพิธีตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560


pageview  1145441    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved