HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 27/09/2560 ]
สอ.สาธารณสุขโคราชตั้งเป้าปี61ยกระดับองค์กรสู่สหกรณ์สีขาว

 นครราชสีมา: นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมประชุมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 และการประชุมผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2/2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ตั้งเป้า "มุ่งมั่น พัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล สู่สหกรณ์สีขาว ปี2561" ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
          นายอนันต์ กล่าวว่า สหกรณ์สีขาว หมายถึง สหกรณ์ที่มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด โดยจังหวัดนครราชสีมา มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีทุนดำเนินงานเกินกว่า1,000 ล้านบาท ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และขอรับการตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่1.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด 2.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด 3.สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมาจำกัด 4.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด 5.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และ 6.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
          สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด โดยนายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล ประธานกรรมการดำเนินการและนางกัญญา ผักกระโทก ผู้จัดการสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นและคาดหวัง ในการที่จะให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมาจำกัด ผ่านเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาว ด้วยการจัดประชุมผู้แทนสมาชิก เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนในการให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินในอนาคต


pageview  1145441    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved