HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
สยามรัฐ [ วันที่ 18/05/2560 ]
สธ.หนุนวิจัยEFแก้ปัญหาเด็ก-สังคมไทย

  ก.สาธารณสุข ระบุไทยมีเด็กวัย 0-6 ปี 4.58 ล้านคน ปัญหาที่น่าเป็นห่วงจากการสำรวจพัฒนาการเด็กของกรมอนามัย ปี 57 พบเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 30 จึงต้องเร่งค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่การเกิดปัญหาสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด ติดเกม ตั้งครรภ์ก่อนวัย ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบการเรียนเด็กไทย พบว่าเด็ก ป.3-6 ประมาณ 10-15% "อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น"
          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Functions (EF) เพื่อลดการเกิดปัญหา เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูอนุบาล นำไปใช้คัดกรองเด็กในชั้นเรียน
          รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล นักวิจัย กล่าวว่าแบบประเมินพัฒนาการดังกล่าวใช้ประเมินเด็กอายุ2-6 ขวบ และเมื่อคัดกรองพบปัญหาบกพร่องในเด็กจุดใด จะทำให้ครูแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น และออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กได้
          นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส.กล่าวว่า ปีนี้ สวรส. วิจัยพัฒนาการใช้งานแบบประเมิน EF ในศูนย์เด็กเล็กและการพัฒนาเพื่อพยากรณ์พัฒนาการเด็ก โดยจะออกแบบเครื่องมือให้ใช้ง่าย พัฒนาแบบประเมิน EF ไปใช้กับกลุ่มเด็กพัฒนาการล่าช้า กลุ่มเด็กพิการทางการได้ยินและพิการทางการมองเห็น


pageview  1141560    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved