HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
พิมพ์ไทย [ วันที่ 16/05/2560 ]
กรมการแพทย์อบรม'เสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงด้านโรคมะเร็ง'

   ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ"การเสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง"ว่า  กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็งเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาและออกแบบระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งระบบของกระทรวงสาธารณสุขให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับความท้าทายและบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาเครือข่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างบุคลากรและคุณภาพบริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการภายในเวลาที่เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายสาธารณสุขที่เน้นการพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาประชาชนด้านโรคมะเร็ง ตามเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ประการ คือ ลดอัตราตายลดอัตราป่วย ลดระยะเวลาการรอคอย และสถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
          กรมการแพทย์ จึงได้มอบหมายให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็งกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยขับเคลื่อนผ่าน 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานโดยเครือข่ายบริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อบริการเบ็ดเสร็จภายในเครือข่ายบริการตามนโยบายและความมุ่งหวังของรัฐบาลการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลทุกระดับในเขตพื้นที่ ซึ่งการวางแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการประสานงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
          นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประเมินพบว่าพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการดูแลผู้ป่วยตลอดจนจัดการกับข้อมูลตัวชี้วัดและมีระบบเครือข่ายข้อมูลในกลุ่มเขตบริการปัจจุบันการกระจายของพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็งในแต่ละเขตสุขภาพยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่การรักษา ตลอดจนการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังการรักษา


pageview  1144290    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved