HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์แนวหน้า [ วันที่ 13/09/2560 ]
ดันรพ.อาหารปลอดภัย

 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข
          ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ การประชาสัมพันธ์และประสานเชื่อมโยงกับเกษตรกร/ กลุ่มผู้ผลิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลพื้นที่ปลูกผักผลไม้ เนื้อสัตว์ และการให้การรับรองสินค้าเกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะที่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย ประสานแหล่งผู้ผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ รวบรวมวัตถุดิบ และสนับสนุนการขนส่ง
          สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จะสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน กระทรวงพาณิชย์ จะประสานและสนับสนุนการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ สนับสนุนการดำเนินงานและข้อมูล แหล่งผู้จำหน่าย สืบราคาสินค้าที่ปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ กระทรวงมหาดไทย ประสานการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และ กระทรวงสาธารณสุข จะประสานและขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรฐานในการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยลงไปยังโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมาย โดยเชื่อมโยง/หรือบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย


pageview  1144327    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved