HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 18/05/2560 ]
ดึง 4 ฝ่ายร่วมพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุไร้รอยต่อ

  นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สปสช.ได้ลงนามร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JAICA ซึ่งเป็นความร่วมมือ 5 ปีในการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุอย่างไร้รอยต่อ เชิงวิชาการ เรียกว่า การดูแลระยะกึ่งเฉียบพลัน คือการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและกลับมารักษาต่อที่บ้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูผู้ป่วยจากความเจ็บป่วย
          ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ.กล่าวว่า การดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการที่ไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ที่มักทำให้เกิดความพิการซึ่งต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการรักษา จะทำให้ขาดโอกาสการดูแลอย่างต่อเนื่อง ขาดโอกาสฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาใกล้เคียงเหมือนเดิม ความร่วมมือ 4 ฝ่ายครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันโดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
          โดยมีนายชินทาโร นากามูระ หัวหน้าทีมสำรวจการวางแผนรายละเอียด กล่าวว่า ไทยมีความโดดเด่นด้านกลไกของท้องถิ่นและระบบจิตอาสาในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เมื่อผนวกกับประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ทั้งไทยและญี่ปุ่นนำจุดเด่นไปปรับใช้กับบริบทของแต่ละประเทศได้.


pageview  1141560    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved