HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ [ วันที่ 06/03/2560 ]
จ่อคลอด ก.ม.ลูกคุมวัยรุ่นท้อง

 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ที่มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ ก.ค.2559 จะมี 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ สธ.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งขณะนี้ร่างกฎกระทรวงของ สธ.ศธ.พม. และ ก.แรงงานได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแล้วเหลือเพียงรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงนามและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบส่วนร่างกฎ มท.นั้นต้องรอ 4 กฎกระทรวงดังกล่าวผ่านก่อนจึงจะเริ่มการยกร่าง.


pageview  1144351    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved