HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 09/10/2560 ]
วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล สสจ.เลย ใช้หลัก 3 ส.

นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์ สสจ.เลย กล่าวว่า วันที่ 10 ต.ค.ของทุกปี เป็นวัน "สุขภาพจิตโลก" (World Mental Health Day) ปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควร และสามารถป้องกันได้ จากข้อมูลงานสุขภาพจิต สสจ.เลย พบว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 26 ก.ย. 2560 มีผู้พยายามฆ่าตัวตาย 225 คน และเป็นผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 41 คน
          ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงวัยทำงาน อายุ 23-57 ปี สถานภาพสมรส
          อาชีพเกษตรกรรม และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องใกล้ตัว เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ทุกคนช่วยได้ ด้วยการใช้หลัก 3 ส. ได้แก่ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง กล่าวคือ สอดส่องมองหา (Look) มองส่องตนเองและคนใกล้ชิด ค้นหาสัญญาณเตือนของการฆ่าตัวตาย เช่น เวลาพูด มีน้ำเสียงวิตกกังวล พูดเปรยๆ ว่า อยากตาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มีปัญหาโรคซึมเศร้า หรือผู้ป่วยเรื้อรัง
          ใส่ใจรับฟัง (Listen) อย่างตั้งใจ การรับฟัง พูดคุย เป็นเพื่อน และส่งต่อเชื่อมโยง (Link) หากอาการไม่ดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มีความคิดฆ่าตัวตาย ให้ติดต่อครอบครัวหรือชุมชนให้ช่วยป้องกันดูแล ส่งต่อเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสม ต่อไป


pageview  1145440    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved