HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์ข่าวสด [ วันที่ 24/08/2560 ]
ร.พ.สมุยเปิดตึกใหม่ ลดแออัด-รับนักท่องเที่ยว

 หลังจากที่ผ่านมาเคยมีข่าวว่าคนไข้ล้นโรงพยาบาลเกาะสมุย จนหลายคนต้องนอนตามทางเดินนั้น ขณะนี้ตึกใหม่ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยได้สร้างเสร็จตามกำหนดการแล้วเพื่อรองรับคนไข้ซึ่งเป็นทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวพักผ่อน
          เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นพ.โสภณ เมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดอาคารใหม่ โดยใช้ชื่ออาคารว่า "อาคารสมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ)" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่าน
          โรงพยาบาลเกาะสมุยได้รับเงินบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธามาตั้งแต่ปี 2557 และวัดสระเกศราชวรมหาวิหารบริจาคสมทบอีก 10 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างอาคาร 40,300,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์
          จากนั้นก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นหอผู้ป่วยหนัก 12 เตียง และห้องชีวประวัติของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นห้องพิเศษ ชั้นละ 12 ห้อง วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2558
          นพ.โสภณกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูป ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์ มีระบบบริการที่มี คุณภาพประสิทธิภาพเป็นธรรม ครอบคลุม
          ทั่วถึงทุกจุดของประเทศไทยตามแนวทางประชารัฐ  ให้ประชาชน ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งในรูปแบบ คณะกรรมการการสมทบเงินก่อสร้างอาคารสถานที่และเครื่องมือแพทย์
          ด้านนพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย กล่าวว่า โรงพยาบาลเกาะสมุย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 166 เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชน 63,292 คน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาปีละกว่า 3 ล้านคน ในปี 2559 บริการผู้ป่วยนอก 231,860 ครั้ง เฉลี่ย 950 คนต่อวัน ผู้ป่วยใน 13,358 คน
          โรคที่พบอันดับ 1 ได้แก่ โรคระบบต่อมไร้ท่อ รองลงมาโรคติดเชื้อและปรสิตอื่นๆ แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
          ปัจจุบันโรงพยาบาลเกาะสมุยมีบุคลากรกว่า 500 คน ประกอบด้วย แพทย์ 15 คน ทันตแพทย์ 8 คน เภสัชกร 15 คน พยาบาลวิชาชีพ 139 คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่ อื่นๆ ให้บริการครบทุกมิติทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและ  ฟื้นฟูสมรรถภาพ
          "อาคารสมเด็จพุฒาจารย์อนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) " เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ลดความแออัดของผู้รับบริการและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
          อีกทั้งยังเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่เกาะสมุยอีกด้วย


pageview  1144328    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved