HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 03/08/2560 ]
สวรส.ชงจัดการอ้วนลงพุงลดค่าใช้จ่าย'สาธารณสุข'


          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมุ่งเป้าลดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ประกอบด้วยโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหัวใจ และโรคอ้วน เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนในเขตกรุงเทพมหานคร และแสวงหาแนวทางการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนตลอดจนการขยายผลสู่ระดับชุมชนให้เกิดความยั่งยืน จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนกรุงเทพมหานครแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
          ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการปัญหาภาวะอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนโดยการจัดทำแนวทางการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมสำหรับคนอ้วนลงพุง เพื่อใช้ในการควบคุมน้ำหนักให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนในคนกรุงเทพมหานคร ซึ่งในคู่มือจะมีความรู้ในหลายๆ ด้าน ผู้ที่สนใจขอรับข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทร 08-2334-9942


pageview  1145444    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved