HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 12/05/2560 ]
ปส.ยันออกใบอนุญาตเครื่องเอกซเรย์ เป็นของกก.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

   น.ส.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กล่าวถึงทันตแพทย์เปิดเผยว่าเดิมมีการขึ้นทะเบียนเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) อยู่แล้วนั้น ว่า ปส.ขอยืนยันว่าการขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นเพียงการยื่นเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาต ซึ่งอำนาจการออกใบอนุญาตเป็นของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (กก.พปส.) โดยกระทรวงกำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาต และออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504 พ.ศ.2546 กำหนดให้ยื่นเอกสารคำขอรับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยอำนาจการออกใบอนุญาตเป็นของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (กก.พปส.) (ชื่อเดิม) จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2550 ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550 พร้อมยกเลิกกฎกระทรวงเดิม โดยได้กำหนดให้มีการยื่นคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ปส. และในปีเดียวกันได้มีการโอนข้าราชการจากกรมวิทยาศาสตร์ฯบางส่วนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์มาปฏิบัติงานที่ ปส. เพื่อสานต่องานเกี่ยวข้องต่อไป ปส.จึงขอย้ำเพื่อความชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันว่า กระบวนการขออนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภทที่ผ่านมาเป็นอำนาจของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมี วพ.เป็นหน่วยงานสนับสนุน และทำงานร่วมกับ ปส.มาโดยตลอด


pageview  1141590    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved