HISO - เรื่องเล่าข่าวเด่น

  
   Follow us      
  
หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 09/03/2560 ]
2กระทรวงใหญ่จับมือ สกัดโรคมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและเร็งท่อน้ำดี เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตามมติสมัชชาสุขภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน
          นพ.ปิยะสกล แถลงว่า ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศธ.สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่ง 27 จังหวัด ส่วน สธ.จะร่วมมือสนับสนุนองค์ความรู้และคู่มือแนวทางในการจัดทำหน่วยการเรียน การจัดการเรียนรู้ หรือสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับโรคนี้ ตั้งเป้าให้เยาวชนไทยสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม เกิดพฤติกรรมสุขภาพและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน
          "ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนโครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ คือ 1.สร้างเสริมสุขภาพ 2.ควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิ 3.คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 4.ผ่าตัดการดูแลแลประคับประคอง 5.สื่อสารสาธารณะ โดย สธ.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ และสร้างกระแสปรุงปลาสุก สนับสนุนผู้ประกอบการร่วมมือปรุงปลาปลอดพยาธิ พื้นที่เป้าหมาย 27 จังหวัดเสี่ยงสูง 138 อำเภอ 209 ตำบล" นพ.ปิยะสกลกล่าว และว่า ในรอบ 12 เดือน สธ.ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ให้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 80,000 ราย ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป 160,000 ราย ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและผ่าตัด 800 ราย ได้รับการดูแลรักษาแบบประคับประครอง 800 ราย


pageview  1142939    
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO)
ห้อง A3 ชั้น 3 อาคาร 4Plus Buiding เลขที่ 56/22-24 ซอยงามวงศ์วาน 4 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 02-5892490-2 Fax : 02-5892493 www.healthinfo.in.th
 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved