บทวิเคราะห์


       


      การทบทวนข้อมูลปัจจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
สนับสนุนโดย   
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


 


  ส่วนนำ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 วิธีการศึกษา
  บทที่ 3 แนวคิดและดัชนีชี้วัดปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ
  บทที่ 4 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุขภาพ
  บทที่ 5 แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับสุขภาพ
  บทที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคมของพื้นที่กับสุขภาพ
  บทที่ 7 ผลการวิเคระห์ข้อมูลปัจจัยทางสังคมของบุคคล ครัวเรือน กับสุขภาพ
  บทที่ 8 อภิปรายและสรุปผล
  บทที่ 9 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบข้อมูล
  เอกสารอ้างอิง