บทวิเคราะห์


       


      สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
จัดทำโดย    ยอดพล ธนาบริบูรณ์
สนับสนุนโดย   
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


   ส่วนนำ
   บทที่ 1 นิยามปัจจัยที่ผลต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน
   บทที่ 2 การศึกษาแหล่งข้อมูลความครอบคลุมและคุณภาพของแหล่งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
  บทที่ 3 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย
  บรรณานุกรม