บทวิเคราะห์


       


      การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการตายตามช่วงเวลา
จัดทำโดย    ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย   
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


  ส่วนนำ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 ข้อมูลการตายที่นำมาใช้
  บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา
  บทที่ 4 ผลการศึกษา
  บทที่ 5 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
  บรรณานุกรม