บทวิเคราะห์


       


      ความแตกต่างของการตาย
ระหว่างระดับเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย   
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


   ส่วนนำ
   ความแตกต่างของการตายระหว่างระดับเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่