บทวิเคราะห์


       


      ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ของประเทศไทย
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย   
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


  ส่วนนำ
  ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ของประเทศไทย