บทวิเคราะห์


       


      สถานการณ์การตาย
ของมารดาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2538-2539
จัดทำโดย    นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
สนับสนุนโดย   
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


  การวิเคราะห์ระบบรายงานและสถานการณ์การตายของมารดาในประเทศไทย