Follow us      
  
  
        การศึกษาค่าความสูญเสียปีสุขภาวะเนื่องจาก ความบกพร่องทางสุขภาพ (YLD) จากโรคมะเร็ง (Cancers) จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ     
        การศึกษาสถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจจากทะเบียนโรค จัดทำโดย : สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     
        การศึกษาความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) จากความผิดปกติแต่กำเนิด (Congenital anomalies) จัดทำโดย : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ     
         แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและ ความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน จัดทำโดย : ยอดพล ธนาบริบูรณ์     
         สถานการณ์การแพทย์พื้นบ้าน,แผนไทย,ทางเลือก ( การศึกษา กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย : ภาพรวม ) จัดทำโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประะธานธุรารักษ์     


บทวิเคราะห์

 


สถานการณ์การตาย


       


      ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ของประเทศไทย
จัดทำโดย    นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล
ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สนับสนุนโดย   
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


   ส่วนนำ
  ความแตกต่างของการตายระหว่างพื้นที่ของประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO) 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved