Follow us      
  
  
         ศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตระดับนานาชาติและระดับชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต  จัดทำโดย : นพ.ธรณินทร์ กองสุข    
การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลปัญหาแอลกอฮอล์นานาชาติและศึกษาระบบข้อมูลปัญหาแอลกฮอล์ที่เหมาะสม  จัดทำโดย : นพ.บัณฑิต ศรไพศาล , ร.ท. หญิง จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ , น.ส กมลา วัฒนพร
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการใช้โปรแกรม R ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสำรวจข้อมูลทรัพยากรสุขภาพเชิงพื้นที่ของประเทศไทย  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


วิชาการข้อมูล

 


ระบบข้อมูลบริการสุขภาพ


       


      การศึกษาทบทวนดัชนีชี้วัดระบบยา
ของประเทศไทย ต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
จัดทำโดย :   ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย :  
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารระบบยาสำหรับสถานพยาบาล
  องค์การอนามัยโลก
  สหภาพยุโรป
  กลุ่มประเทศ OECD
  ประเทศแคนนาดา
  ประเทศสหราชอาณาจักร
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ประเทศออสเตรเลีย
  ประเทศไทย
  ตัวชี้วัดในระบบข้อมูลยาของประเทศต่างๆและข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO) 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved