Follow us      
  
  
         ศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตระดับนานาชาติและระดับชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต  จัดทำโดย : นพ.ธรณินทร์ กองสุข    
การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลปัญหาแอลกอฮอล์นานาชาติและศึกษาระบบข้อมูลปัญหาแอลกฮอล์ที่เหมาะสม  จัดทำโดย : นพ.บัณฑิต ศรไพศาล , ร.ท. หญิง จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ , น.ส กมลา วัฒนพร
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการใช้โปรแกรม R ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสำรวจข้อมูลทรัพยากรสุขภาพเชิงพื้นที่ของประเทศไทย  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


วิชาการข้อมูล

 


ระบบข้อมูลบริการสุขภาพ


       


      การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลด้านยา
ของต่างประเทศและศึกษาระบบข้อมูลด้านยาที่เหมาะสม
จัดทำโดย :   ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
สนับสนุนโดย :  
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


  สรุปภาพรวมระบบข้อมูลในระบบยา และข้อเสนอแนะสาหรับประเทศไทย
  องค์การอนามัยโลก
  สหภาพยุโรป
  IMS
  แคนนาดา
  สหราชอาณาจักร
  สหรัฐอเมริกา
  ออสเตรเลีย
  ภาคผนวก 1 Patient Yellow Card
  ภาคผนวก 2 Report a defect form
  ภาคผนวก 3 MedWatch (FDA 3500)
  ภาคผนวก 4 MedWatch (FDA 3500A)
  ภาคผนวก 5 Health Insurance Claim Form
  ภาคผนวก 6 Medicare Uniform Institutional Provider Bill
  ภาคผนวก 7 Application to Market a New Drug, Biologic or 184 an Antibiotic drug for human use
  ภาคผนวก 8 Investigational New Drug Application
  ภาคผนวก 9 Blue Card
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO) 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved