Follow us      
  
  
         ศึกษาความต้องการและทบทวนดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตระดับนานาชาติและระดับชาติ และพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต  จัดทำโดย : นพ.ธรณินทร์ กองสุข    
การศึกษาทบทวนระบบข้อมูลปัญหาแอลกอฮอล์นานาชาติและศึกษาระบบข้อมูลปัญหาแอลกฮอล์ที่เหมาะสม  จัดทำโดย : นพ.บัณฑิต ศรไพศาล , ร.ท. หญิง จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ , น.ส กมลา วัฒนพร
พัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการใช้โปรแกรม R ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสำรวจข้อมูลทรัพยากรสุขภาพเชิงพื้นที่ของประเทศไทย  จัดทำโดย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


วิชาการข้อมูล

 


การจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ


       


      การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
สถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง
จัดทำโดย :   สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดย :  
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


 


  รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง
  สรุปผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลสถานีอนามัยระดับจังหวัดและส่วนกลาง : ใน 6 จังหวัดนำร่อง
  สรุปรายงาน โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล/ฐานข้อมูลสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน จากจังหวัดมาส่วนกลาง เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใน 6 จังหวัดนาร่อง (จังหวัดนนทบุรี จังหัวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดพิจิตร)
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ Health Information System Development Office (HISO) 
© Health Information System Development Office (HISO) . All Rights Reserved