FusionCharts will load here!
 

อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากร
แหล่งที่มาของข้อมูล :ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีอัตราต่อแสนประชากร
2520
1.74
2521
0.69
2522
0.28
2523
0.87
2524
0.54
2525
0.55
2526
0.46
2527
0.99
2528
1.05
2529
0.45
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2530
1.85
2531
0.33
2532
0.47
2533
0.75
2534
0.24
2535
0.24
2536
0.31
2537
0.21
2538
0.31
2539
0.19
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2540
0.42
2541
0.69
2542
0.09
2543
0.05
2544
0.39
2545
0.28
2546
0.12
2547
0.08
2548
0.11
2549
0.09
ปีอัตราต่อแสนประชากร
2550
0.15
2551
0.16
2552
0.08
2553
0.22
2554
0.1
2555
0.14
2556
0.22
2557
0.08


เข้าชม 3740 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office