FusionCharts will load here!
 

อัตราตายโรคมะเร็งปากมดลูก

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรหญิง
หน่วยวัด :อัตราต่อแสนประชากรหญิง
แหล่งที่มาของข้อมูล :ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ คำนวนโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีหญิง
2541
1.33
2542
2.17
2543
2.80
2544
3.46
2545
3.99
2546
5.15
2547
4.98
2548
4.71
2549
5.17
2550
5.18
ปีหญิง
2551
5.37
2552
5.30
2553
5.40
2554
5.37
2555
5.86


เข้าชม 2 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office