FusionCharts will load here!
 

สัดส่วนมารดาวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี

กลุ่มเป้าหมาย :หญิงคลอดบุตร
หน่วยวัด :ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล :สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) วิเคราะห์จากข้อมูลทะเบียนเกิด

ปีร้อยละ
2539
0.19
2540
0.18
2541
0.20
2542
0.20
2543
0.19
2544
0.22
2545
0.22
2546
0.24
2547
0.30
2548
0.32
ปีร้อยละ
2549
0.32
2550
0.33
2551
0.35
2552
0.38


เข้าชม 722 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office