FusionCharts will load here!
 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) เมื่อแรกเกิด

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม,ประชากรชาย,ประชากรหญิง
หน่วยวัด :ปี
แหล่งที่มาของข้อมูล :ปี พ.ศ.2543, 2545 จากองค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ.2552 จากคณะทำงานศึกษาภาระโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ปีรวมชายหญิง
2543
59.7
57.7
61.8
2545
60.1
57.7
62.4
2552
66.55
65.0
68.1


เข้าชม 1684 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office