FusionCharts will load here!
 

อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก

กลุ่มเป้าหมาย :ผู้ป่วยไข้เลือดออก
หน่วยวัด :ร้อยละ
แหล่งที่มาของข้อมูล :ระบบเฝ้าระวังโรค (รายงาน 506) สำนักระบาดวิทยา

ปีร้อยละ
2520
1.95
2522
1.11
2524
1.00
2526
0.76
2528
0.68
2530
0.57
2532
0.39
2534
0.31
2536
0.44
2538
0.31
ปีร้อยละ
2540
0.25
2541
0.33
2542
0.22
2543
0.17
2544
0.18
2545
0.15
2546
0.12
2547
0.12
2548
0.15
2549
0.13
ปีร้อยละ
2550
0.14
2551
0.11
2552
0.09
2553
0.12
2554
0.09
2555
0.11
2556
0.09


เข้าชม 2031 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office