FusionCharts will load here!
 

จำนวนผู้เสียชีวิตจราจรทางบก (จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

กลุ่มเป้าหมาย :ประชากรรวม
หน่วยวัด :คน
แหล่งที่มาของข้อมูล :ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในรายงานการสาธารณสุขไทย

ปีคน
2527
2904
2528
2788
2529
2086
2530
3991
2531
8651
2532
8967
2533
7997
2534
8608
2535
8184
2536
9496
ปีคน
2537
15176
2538
16727
2539
14405
2540
13836
2541
12234
2542
12040
2543
11988
2544
11652
2545
13116
2546
14012
ปีคน
2547
13766
2548
12871
2549
12691
2550
12492
2551
11581
2552
11048
2553
6602
2554
9205
2555
8660


เข้าชม 975 ครั้ง เริ่มนับ 8 ธันวาคม 2557
Health Information System Development Office