หน้าแรก

 
  

 สุขภาพคนไทย 2551
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2008
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 


 
ชื่อกิจกรรม:         ประชุมเพื่อนำเนอรายงานการศึกษาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปริก
ตั้งแต่วันที่:        
12/12/2550 เวลา    09.00  นาฬิกา
ถึงวันที่:        
12/12/2550 เวลา    12.00  นาฬิกา
สถานที่:         ห้องปประชุมเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
จำนวนผู้เข้าร่วม:         -  คน
หน่วยงานผู้จัด:         สวรส.ภาคใต้ มอ.
หน่วยงานผู้ร่วมจัด:        
เครือข่ายข้อมูล:        
ผู้สรุปการประชุม:         -
ปรับปรุงล่าสุด:         วันที่  11/12/2550 เวลา  11.42.17 น.

 
  

 
ชื่อกิจกรรม:         ประชุมคณะทำงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม และประเมินผลการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตั้งแต่วันที่:        
12/12/2550 เวลา    13.30  นาฬิกา
ถึงวันที่:        
12/12/2550 เวลา    16.30  นาฬิกา
สถานที่:         ห้องประชุม 6 ชั้น 17 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ
จำนวนผู้เข้าร่วม:         18   คน
หน่วยงานผู้จัด:         สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช)
หน่วยงานผู้ร่วมจัด:        
เครือข่ายข้อมูล:        
ผู้สรุปการประชุม:         นางตวงทิพย์ ธีระวิทย์
ปรับปรุงล่าสุด:         วันที่  06/12/2550 เวลา  16.58.31 น.

 


รายละเอียดข่าวกิจกรรม
สรุปข่าวกิจกรรม
    

สำนักงานพัฒนาวิชาการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ร่วมกับสำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดทำรายงานการติดตามการดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยพันธะกรณีฯ (UNGASS2008) ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2550

ในครั้งนี้ได้จัดการประชุมคณะทำงานกลุ่มดูแลรักษาครั้งที่ 1พร้อมกับการประชุมคณะทำงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผลการให้บริการผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และจัดทำรายละเอียดการติดตามการดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยพันธะกรณีเรื่องโรคเอดส์ของประเทศไทยประจำปี 2551 ครั้งที่ 2 (UNGASS 2008)ในการประชุมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการกองทุนเอดส์

· รูปแบบการกำกับติดตามประเมินผลในระดับพื้นที่ที่ทางสปสช.ใช้อยู่ในขณะนี้ซึ่งมีการประเมินผลอยู่ 3 ระดับด้วยกัน รูปแบบนี้ได้แก่

1. ระดับที่ 1 คือระดับจากส่วนกลางลงไปติดตามประเมินผลในพื้นที่ ซึ่งเป็นการลงไปรับทราบปัญหาที่จะเอามาแก้ไขมากกว่าการลงไปกำกับหรือประเมินผล

2. ระดับที่ 2 คือระดับเขตที่จะลงไปประเมินผลในระดับจังหวัด อันนี้เป็นหน้าที่ของนักวิชาการ

3. ระดับที่ 3 คือระดับจังหวัดที่จะลงไปนิเทศหน่วยบริการ

หน้าที่ของคณะทำงานคือต้องพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ที่จะให้ระดับจังหวัดลงไปกำกับติดตามประเมินผล

ในที่ประชุมได้มีการเสนอให้ส่วนกลางเข้าไปมีส่วนในการรับฟังปัญหาในระดับพื้นที่ด้วยการที่ส่วนกลางลงไปไม่ได้ไปในฐานะผู้ประเมินแต่เข้าไปในฐานะที่เข้าไปรับฟังข้อมูลเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน

· โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศของ สปสช. ในส่วนของสปสช.มีการเก็บข้อมูลโดยใช้ National aids Program เป็นระบบที่เน้นในเรื่อง

1. Payment เป็นหลัก

2. สถานการณ์โรคและระบาดวิทยาในบางส่วน

โดยกระบวนการหลักของโปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่มีผู้เดินเข้ามาในระบบของ VCT ผ่านการตรวจ ผ่านการ Counseling ต่างๆ เมื่อถูกระบบชัดว่าติดเชื้อ HIV แน่นอนก็จะเดินเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนและเข้าสู่การ Follow up ตามระยะเวลาที่แพทย์แต่ละโรงพยาบาลกำหนด รวมทั้งการส่งต่อ ในกระบวนการเหล่านั้นหากมีการเปลี่ยนสูตรยาก็จะเข้าสู่ระบบการเปลี่ยนสูตรยา และในตอนนี้สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือการออกแบบ Report ยังไม่ครอบคลุมยังไม่ชัดว่า Report ประเภทไหนที่สามารถสนองตอบปัญหาของตัวเองได้จากฐานข้อมูล

ในส่วนของการทำงานต่อไปที่ประชุมจะได้ช่วยกันพิจารณาระบบกำกับติดตามและประเมินผลการให้บริการผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ควรมี จำเป็นต้องมี ความสะดวกในการเก็บข้อมูล การกำกับ และการติดตามต่อไป

........................ 

 
ไฟล์แนบข่าวกิจกรรม


ไม่มีข้อมูลไฟล์แนบข่าวกิจกรรม 
 
ภาพข่าวกิจกรรม


ไม่มีข้อมูลภาพข่าวกิจกรรม 
  

 
ชื่อกิจกรรม:         ประชุมโครงการพัฒนาตัวแบบการคลังสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับระบบประกันสุขภาพ
ตั้งแต่วันที่:        
11/12/2550   เวลา 08.30 - 17.00 นาฬิกา
ถึงวันที่:        
12/12/2550   เวลา 08.30 - 17.00 นาฬิกา
สถานที่:         โรงฮอลิเดย์ อิน สีลม
จำนวนผู้เข้าร่วม:         -  คน
หน่วยงานผู้จัด:         สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)
หน่วยงานผู้ร่วมจัด:        
เครือข่ายข้อมูล:        
ผู้สรุปการประชุม:         -
ปรับปรุงล่าสุด:         วันที่  25/12/2550 เวลา  11.25.33 น.

 
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล