สุขภาวะสังคม

 
 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ BR>ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 
 
เมนูเครือข่ายและกิจกรม|หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครือข่ายข้อมูลความสุขและสุขภาพปัญญา
 
                  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                  กรรมการการพัฒนาสังคม
                  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
                  สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ
                  สำนักงานคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
                  ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุขด้านสาธารณสุข (ศอ.สส.)
                  คณะกรรมการสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
                  กลุ่มจิตวิวัฒน์
                  มูลนิธิเสถียร โกเศศ – นาคะประทีป
                  สวนเงินมีมา
                  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


 เครือข่ายครอบครัวอบอุ่น
 
                  มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
                  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
                  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


 เครือข่ายข้อมูลสุขภาวะชุมชน
 
                  แผนงานชุมชน สสส.
                  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
                  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
                  สำนักงานคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
                  ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่เย็นเป็นสุขด้านสาธารณสุข (ศอ.สส.)
                  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


 เครือข่ายข้อมูลปัจจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ
 
                  โครงการวิจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ (SDH)
                  แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพ
                     และระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HPP-HIA)
                  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
                  องค์การอนามัยโลก (WHO)
                  สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
                  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)


  


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แผนงาน ดัชนีและรายงานสุขภาพ | สถานะสุขภาพทั่วไป | สุขภาวะสังคม | โรคและการบาดเจ็บ | ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคาม |
สุขภาพตามกลุ่มอายุ | ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายสุขภาพ | ระบบบริการสุขภาพ | ข้อมูลระดับพื้นที่ | มาตรฐานและการจัดการข้อมูล |
หน่วยงานและเครือข่ายนานาชาติ | หน่วยงานและเครือข่ายระดับชาติ | เครือข่ายอื่นๆ ด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ