- วันลูกเสือแห่งชาติ
- วันหยุดครึ่งปีของธนาคาร
- วันพื้นที่ปราศจากนิวเคลียร์โลก - วันคล้ายวันประสูติ 
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ - วันสหกรณ์สากล
- วันโรคจากสัตว์สู่คนโลก
วันประชากรโลก
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
- วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
- วันศรีนครินทร์
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วันภาษาไทยแห่งชาติ    

วันที่ 1 กรกฎาคม วันลูกเสือแห่งชาติ,วันหยุดครึ่งปีของธนาคาร,วันพื้นที่ปราศจากนิวเคลียร์โลก
 


วันที่ 4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
 


วันที่ 5 กรกฎาคม วันสหกรณ์สากล,วันโรคจากสัตว์สู่คนโลก
 


วันที่ 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก

วันประชากรโลก มีการคาดกันว่าวันที่มีประชากรโลกครบ 5,000 ล้านคน คือ วันที่ 11 ก.ค. พ.ศ.2530 ต่อมาจึงถือว่าวันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) กำหนดโดยคณะกรรมการของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และกองทุนเพื่อ
กิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA)ในการประชุมครั้งที่ 36 ในเดือน มิถุนายน 2532 เพื่อให้ความสนใจในความเร่งด่วนและความสำคัญของปัญหาประชากรต่อแผนและโครงการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และความต้องการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ มีการเฉลิมฉลองวันประชากรโลกใน ปี 2533 หลังจากนั้นมีการฉลองทุกปีเรื่อยมา

สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายของประเทศ เมื่อ 17 มีนาคม 2513 ความว่า "รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนการวางแผนครับครัวด้วยระบบใจสมัคร เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับอัตราการเพิ่มของประชากรสูงมากที่จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"

กิจกรรม การจัดนิทรรศการ การแสดงทางศิลปะ การประกวดบทความเกี่ยวกับประชากรการวางแผนครอบครัว การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ สำหรับเยาวชน

หน่วยประสานงาน กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Fund
for Population Activities,UNFPA )
 


วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
 


วันที่ 17 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
 


วันที่ 18 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา,วันงดดื่มสุราแห่งชาติ,วันศรีนครินทร์

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ (แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ) ในวันเข้าพรรษา ซึ่งกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของปี 2546 กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันให้เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ พร้อมกับเปิดตัวโครงการงดเหล้าพรรษา รณรงค์ให้คนไทยหันมา ลด ละ เลิกบริโภคของมึนเมาในช่วงเทศกาลนี้ โดยก่อนหน้านี้สมาคมป้องกันปัญหาจากสุราแห่งประเทศไทย ได้เริ่มรณรงค์เรื่องนี้มาบ้างแล้ว แต่กระแสการตอบรับยังไม่มาก

การดื่มสุรามีผลเสียต่อสุขภาพมากมาย ทำให้มึนเมา ขาดสติ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ สุรามีพิษต่อตับทำให้เกิดโรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ โรคตับแข็ง ยอกจากนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ละลายในไขมันได้ดี และผ่านทำนบที่กันระหวางกระแสโลหิตและเซลล์สมอง จะไปกดการทำงานของสมอง โดยเพาะสมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ส่งผลให้ผู้ดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจจนสามารถก่อความรุนแรง และก่อความเดือดร้อน ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นอีกด้วย


"งดเหล้าเข้าพรรษา วันนี้คุณงดดื่มสุราหรือยัง"


วันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็น "วันศรีนครินทร์" เพื่อน้อมเกล้าฯ
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนีให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนสืบไป และทรงมีพระบรมราชานุญาติให้จัดตั้งกองทุนวันศรีนครินทร์โดยทรงพระราชทานเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจัดตั้งเป็นกองทุนเริ่มแรกจำนวน 2,111,000 บาท เมื่อเดือนธันวาคม 2540 จึงมีการรณรงค์เพื่อจัดหากองทุนเพิ่มเติมเป็นประจำทุกปี

กิจกรรม อาจจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

   - การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
   - การตรวจสุขภาพ
   - การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ
 


วันที่ 28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
 


วันที่ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ


 
  
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล