PDF File
  IMAGE File
  Download ZipFile


 
 


ฉบับที่ 2  เนื้อหา : นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร
 
หน้าที่ 1    
การตายของมารดา

                 มีผลกระทบต่อการพัฒนาสาธารณสุขอย่างสูง อัตราส่วนการตายมารดา(Maternal
mortality ratio, MMR) เป็นเครื่องบ่งชี้ด้านสุขภาพอนามัยที่สำคัญ ของประชาชนและถูกใช้เป็น
ตัวชี้วัดสำคัญ  ของงานอนามัยแม่และเด็ก  ประเทศต่างๆทั่วโลกต่างก็ตระหนักถึงความจำเป็นใน
การส่งเสริมสุขภาพของสตรีและมารดา
                   การตายของมารดา  เป็นตัวบ่งบอกความเป็นอยู่ของผู้หญิง การเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพ ตลอดจนความเพียงพอ ของสถานบริการด้านสุขภาพ ข้อมูลการตายมารดาและ
สถานการณ์จะบอกถึงปัจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอดและชี้ให้เห็นถึงสุขภาพโดยรวม ของผู้หญิงโดยตรงและสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยอ้อม
                   ในประเทศไทย  อัตราส่วนการตายมารดาได้มีการนำไปใช้
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักทางด้านสาธารณสุขในแผนงานสาธารณสุขโดยเฉพาะ
ในส่วนของแผนงานอนามัยแม่และเด็ก และได้จัดทำโครงการลูกเกิดรอดแม่
ปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการคลอดทั้งมารดาและทารกตั้งแต่ปี พ.ศ.2533

 
  
วิธีการคาดประมาณการตายมีหลายวิธี ได้แก่

                   1) สถิติชีพ (Vital registration)ใช้ข้อมูลจากทะเบียนการเกิดและการตาย วิธีนี้อาจได้ข้อมูลต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากการลงทะเบียนตายไม่ครอบคลุม และ/หรือ  มีความผิดพลาดในการระบุสาเหตุการตาย ทำให้มีการจัดกลุ่มสาเหตุการตายผิดประเภท

                   2) การสำรวจ (Survey)การสำรวจมีหลายวิธี แต่วิธีมาตรฐานที่ดีที่สุดในการคาดประมาณการตายของมารดา คือ การสำรวจโดยใช้วิธี RAMOS  (Reproductive Age Mortality Survey) ค้นหาและสอบสวนหาสาเหตุการตายของหญิงวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด   ซึ่งเรียกว่า “การสำรวจการตายของกลุ่มประชากรวัยเจริญพันธุ์”   แต่ก็เป็นงานที่ต้องใช้เวลามากและมีความซับซ้อนในการดำเนินการโดยเฉพาะถ้าทำในระดับกว้างเช่นประเทศ

                   3) วิธีการใหม่ขององค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF)
 
                   ปัจจุบัน การรายงานอัตราส่วนการตายมารดาของประเทศไทยในระดับประเทศมี
 2 แหล่งคือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย สำหรับ
 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้คำนวณข้อมูลจากทะเบียนสถิติชีพของสำนักทะเบียนราษฎร์
 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งพบว่าในปี พ.ศ.2537, 2538, 2539, 2540มีอัตราส่วน
 การตายมารดาเท่ากับ 10.8, 10.7, 16.4, 10.6 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามลำดับ  สำหรับสำนัก
 ส่งเสริมสุขภาพได้คำนวณข้อมูลจากรายงานที่ได้จัดทำขึ้น  สำหรับ โครงการลูกเกิดรอดแม่
 ปลอดภัย ซึ่งพบว่าในปี พ.ศ.2533 , 2537 , 2538 , 2539 , 2540  มีอัตราส่วนการตายมารดา
 เท่ากับ 36.17 , 17.28 , 16.8 , 15.79 และ 14.2 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ตามลำดับ

                   สำหรับสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยได้คำนวณข้อมูลจากรายงานที่ได้จัดทำ
 ขึ้นสำหรับโครงการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ซึ่งพบว่าในปี พ.ศ.2533 , 2537 , 2538 , 2539 ,
 2540 มีอัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 36.17 , 17.28 , 16.8 , 15.79 และ 14.2 ต่อแสนการ
 เกิดมีชีพ ตามลำดับรายงานถูกเปิดอ่านทั้งหมด ครั้ง
HISO-เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธฃเธฐเธšเธšเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล