PDF File
  IMAGE File
  Download ZipFile


 
 


ปีที่ 2 ฉบับที่ 19 ธันวาคม 2549
เนื้อหา : นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล , นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ , อรพิน ทรัพย์ล้น
 
หน้าที่ 1    
อัตราตาย  ระดับจังหวัดมีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุระหว่างจังหวัดซึ่งจะ
ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัดและ
ช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพรวมทั้งจัดสรรทรัพยากร
สุขภาพให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของพื้นที่วมทั้งช่วยในการวางแผน
สุขภาพระดับจังหวัด
การคำนวณอัตราตาย  ระดับจังหวัด ใช้ข้อมูลการตายจากฐาน
ข้อมูลมรณบัตร(กระทรวงมหาดไทย)ปีพ.ศ. 2549 (ระหว่างเดือน
มกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2549 รวม 10 เดือน)ซึ่งกลุ่มข้อมูลข่าว
สารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ได้นำมาวิเคราะห์อัตราตายเบื้องต้น รายสาเหตุ ระดับจังหวัด และ
ระดับภาค 9ภาคและกรุงเทพมหานคร(จังหวัดในแต่ละภาค แสดง
ในแผนที่)
 


   อัตราตาย  จากมะเร็งตับสูงสุดที่ ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสาน
ตอนล่าง และภาคเหนือตอนบน ตามลำดับ โดยภาคใต้ตอนบน
และตอนล่าง มีอัตราตายต่ำสุด  มะเร็งปอดมีอัตราตายสูงสุดที่
ภาคหนือตอนบนและกรุงเทพมหานคร   ซึ่งมีอัตราตายที่ใกล้
เคียงกันโดยภาคใต้ตอนล่างมีอัตราตายต่ำสุดมะเร็งปากมดลูก
และ มะเร็งเต้านมมีอัตราตายสูงสุดที่ กรุงเทพมหานคร
เบาหวาน มีอัตราตายสูงสุดที่ ภาคอีสานตอนบน โรคหัวใจและ
โรคหลอดเลือดสมอง มีอัตราตายสูงสุดที่ กรุงเทพมหานคร
และต่ำสุดที่ ภาคอีสานตอนบน   อุบัติเหตุจราจรมีอัตราตายสูง
สุดที่ภาคตะวันออก ต่ำสุดที่กรุงเทพมหานคร โรคเอดส์มีอัตรา
ตายสูงสุดที่ ภาคเหนือตอนบน ต่ำสุดที่ภาคใต้ตอนล่าง การฆ่า
ตัวตายมีอัตราตายสูงสุดที่ ภาคเหนือตอนบน  และต่ำสุดที่กรุง
เทพมหานคร


  


  
 
              การแบ่งเฉดสีในแผนที่  แบ่งโดยเรียงอัตราตาย 76 จังหวัด แล้วแบ่งจังหวัดออกเป็น 10
กลุ่ม (decile) เท่าๆกันกลุ่มละ 7-8 จังหวัด


   โรคเอดส์


                โรคเอดส์
 มีอัตราตายสูงสุดที่จังหวัดภูเก็ต ลพบุรี และพะเยา โดยจังหวัดส่วนใหญ่ที่มีอัตราตายสูง จะอยู่ในภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่) ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ชลบุรี) ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน
 

ที่ จังหวัด อัตรา
1       ภูเก็ต 27.3
2       ลพบุรี 22.2
3       พะเยา 20.7
4       เชียงราย 20.3
5       ระยอง 18.6
6       เชียงใหม่ 18.2
7       จันทบุรี 16.7
8       นครศรีธรรมราช 13.3
9       สมุทรปราการ 13.0
10       ชลบุรี 12.9

HISO-เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธฃเธฐเธšเธšเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล