PDF File
  IMAGE File
  Download ZipFile


 
 


ปีที่ 2 ฉบับที่ 18 พฤศจิกายน 2549
เนื้อหา : นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล , นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ , อรพิน ทรัพย์ล้น
 
หน้าที่ 1    


   

อัตราตายระดับจังหวัด มีความสำคัญในการใช้เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการตายโดยเฉพาะรายสาเหตุ ระหว่างจังหวัดซึ่งจะช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพของจังหวัดและช่วยในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพรวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสุขภาพให้ตรงกับปัญหาสุขภาพของพื้นท ี่รวมทั้งช่วยในการวางแผนสุขภาพระดับจังหวัด
การคำนวณอัตราตาย  ระดับจังหวัด ใช้ข้อมูลการตายจากฐานข้อ
มูลมรณบัตร(กระทรวงมหาดไทย) ปีพ.ศ. 2548ซึ่งกลุ่มข้อมูลข่าว
สารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  กระทรวงสาธารณสุข
ได้นำมาวิเคราะห์อัตราตายรายสาเหตุ ระดับจังหวัด และคำนวณ
อัตราตายในระดับภาค 9 ภาค และกรุงเทพมหานคร(จังหวัดในแต่
ละภาค แสดงในแผนที่)

              อัตราตาย  จากมะเร็งตับสูงสุดที่ ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง  และภาคเหนือตอน
บน ตามลำดับ โดยภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง มีอัตราตายต่ำสุด  มะเร็งปอดมีอัตราตายสูงสุดที่ กรุง
เทพมหานคร และภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีอัตราตายที่ใกล้เคียงกัน โดยภาคใต้ตอนล่างมีอัตราตายต่ำสุด
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม มีอัตราตายสูงสุดที่ กรุงเทพมหานคร และภาคใต้ตอนล่างมีอัตราตาย
ต่ำสุด เบาหวานมีอัตราตายสูงสุดที่ภาคอีสานตอนบน และต่ำสุดที่ภาคใต้ตอนบน โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง มีอัตราตายสูงสุดที่ กรุงเทพมหานครและต่ำสุดที่ภาคอีสานตอนบน อุบัติเหตุจราจรมี
อัตราตายสูงสุดที่ ภาคตะวันออก ต่ำสุดที่กรุงเทพมหานคร โรคเอดส์มีอัตราตายสูงสุดที่ ภาคเหนือตอน
บน ต่ำสุดที่ภาคอีสานตอนล่าง การฆ่าตัวตายมีอัตราตายสูงสุดที่ ภาคเหนือตอนบนและต่ำสุดที่กรุงเทพมหานคร)


  


  
 
              การแบ่งเฉดสีในแผนที่  แบ่งโดยเรียงอัตราตาย 76 จังหวัด แล้วแบ่งจังหวัดออกเป็น 10
กลุ่ม (decile) เท่าๆกันกลุ่มละ 7-8 จังหวัด


   โรคเอดส์


                โรคเอดส์
 มีอัตราตายสูงสุดที่จังหวัดพะเยา เชียงราย และสมุทรสงคราม โดยจังหวัดส่วนใหญ่ที่มีอัตราตายสูง จะอยู่ในภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ ลำพูน) ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน (ภูเก็ต)
 

ที่ จังหวัด อัตรา
1       พะเยา 43.3
2       เชียงราย 37.9
3       สมุทรสงคราม 34.3
4       ภูเก็ต 34.3
5       ระยอง 30.6
6       เชียงใหม่ 27.3
7       ลพบุรี 26.8
8       ประจวบคีรีขันธ์ 24.6
9       ลำพูน 24.2
10       สุพรรณบุรี 22.0
รายงานถูกเปิดอ่านทั้งหมด ครั้ง
HISO-เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธฃเธฐเธšเธšเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล