PDF File
  IMAGE File
  Download ZipFile


 
 


ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 สิงหาคม 2549
เนื้อหา : รศ.พญ.เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม , รศ.พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ และคณะ
 
หน้าที่ 1    

 
              อาหารที่บริโภค  มีความสำคัญต่อสภาวะสุขภาพ การศึกษาในอดีตพบว่าผักและผลไม้
มีผลในด้านเป็นปัจจัยคุ้มครอง (protective factor) ต่อโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart
disease) โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) มะเร็งปอดและมะเร็งของทางเดินอาหาร จากผลการ
ทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบและการทำ meta-analysisของกลุ่มที่ศึกษาภาระโรคขององค์การ
อนามัยโลก โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ พบว่าถ้าบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะลดภาระโรคของโรคหัวใจขาดเลือด โรคเส้นเลือดในสมองตีบได้ประมาณ
ร้อยละ 31 และ 19 ตามลำดับลดการเจ็บป่วยและการตายจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร้อยละ 19
มะเร็งหลอดอาหารร้อยละ 20 มะเร็งปอดร้อยละ 12 และมะเร็งลำไส้ใหญ่ร้อยละ 2
 


              การกำหนดเกณฑ์ของปริมาณการรับประทานผักและผลไม้ต่อวัน ได้มาจากการทบทวนงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ต่อวันกับการเกิดโรคต่างๆ พบว่าปริมาณที่เหมาะสมคือ ระหว่าง 400-600 กรัมต่อวัน ทั้งนี้ไม่รวมพืชผักที่มีแป้งมาก เช่น มันเทศ มันฝรั่ง หรือถ้าคิดเป็นถ้วยมาตรฐาน (ขนาด 150 cc.) 1 ถ้วยมาตรฐานประกอบด้วยผักและผลไม้ 80 กรัม ก็จะได้วันละ 5-7.5 ถ้วยมาตรฐาน สำหรับการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค (comparative risk assessment) ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำของการบริโภคผักและผลไม้ต่อวันตามอายุที่แสดงไว้ในตารางที่ 1
 


ตารางที่ 1 เกณฑ์ขั้นต่ำ (theoretical-minimum-risk)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริโภคผักและผลไม้ ตามกลุ่มอายุ

 
อายุ (ปี) การบริโภคผักและผลไม้ (กรัม/คน/วัน)
0-4330 +- 50
5-14480 +- 50
15-29500 +- 50
30-44500 +- 50
45-59500 +- 50
60-69500 +- 50
70-79500 +- 50
>=80500 +- 50

ที่มา Lock K, Pomerleau I, Causer L, McKee M. Low fruit and Vegetable consumption
in Ezzati M et al eds. Comparative Quantification of Health Risks, Global and Regional
Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors. Vol. 1 WHO Geneva
2004

 
              ผลการศึกษานี้  เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผล “การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2546-2547” ซึ่งดำเนินการสำรวจโดย สำนักงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และได้รับงบประมาณสนับสนุนการสำรวจ จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

              การสำรวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 นี้ มีคำถามเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ ทั้งความถี่ของการบริโภคภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ และปริมาณที่บริโภคเป็นจำนวนถ้วยมาตรฐานต่อวัน โดยมีแผ่นภาพผักและผลไม้ชนิดต่างๆ และแผ่นภาพถ้วยตวงมาตรฐานขนาดเท่าของจริงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พิจารณาด้วย และมีคำถามเกี่ยวกับผักและผลไม้ที่รับประทานเป็นประจำในแต่ละวันในรอบสัปดาห์ แล้วนำมาเปรียบเทียบว่าถ้าใส่ลงในถ้วยมาตรฐานที่แสดงโดยภาพประกอบจะได้กี่ถ้วยมาตรฐาน ถ้าเป็นผลไม้ก็ให้คิดถึงผลไม้ที่รับประทานเป็นประจำ ปริมาณมากน้อยเท่าใดต่อวัน แล้วปรับเป็นหน่วยมาตรฐาน เช่น
 


                ผลไม้ 1 หน่วย (ถ้วย) มาตรฐาน ได้แก่
                     - มะละกอหรือแตงโมหรือสับปะรด 6-8 ชิ้น
                     - กล้วยน้ำว้า 1 ผล
                     - กล้วยหอม 1/2 ผล
                     - ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่
                     - เงาะ 4 ผล
                     - ผลไม้กระป๋อง 1 ถ้วย (150 cc.)
 

 

                ผัก 1 หน่วย (ถ้วย) มาตรฐาน ได้แก่
                     - ผักที่ปรุงแล้ว 1/2 ถ้วย (1 ถ้วย = 150 cc หรือ 1 ทัพพีใหญ่)
                     - ผักสด 1 ถ้วย ผักสลัด 1 ถ้วย
                     - น้ำผักไม่ผสมอื่นใดเลย 1/2 ถ้วย
 

 
              จากคำตอบจะได้ปริมาณผักและผลไม้เป็นหน่วยมาตรฐานที่รับประทานต่อวันและสามารถคำนวณเป็นปริมาณกรัมต่อวัน โดยใช้ผักและผลไม้ 1 หน่วย (ถ้วย) มาตรฐาน = 80 กรัมรายงานถูกเปิดอ่านทั้งหมด ครั้ง
HISO-เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธฃเธฐเธšเธšเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃเธชเธธเธ‚เธ เธฒเธž
หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำแผนงาน | ข่าวกิจกรรม | เกาะติดกิจกรรมเด่น | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผลผลิตและรายงาน| รายงานสุขภาพ| ก้าวใหม่กับ HISO | สถานการณ์สุขภาพประเทศไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ | สถานการณ์ข่าวสุขภาพ | เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ | สื่อข้อมูลสุขภาพ | แบบสำรวจสุขภาพ | webbord | คำถามที่พบบ่อย | สมุดเยี่ยมชม | บริการข้อมูล