Area Based Health Information
 
 
 
เลือกปี

ข้อมูลตามพื้นที่

แนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 

เปรียบเทียบทุกจังหวัดในพื้นที่ที่เลือก     แนวโน้ม
FusionCharts will load here!
 
อัตราป่วยจากโรคปอดบวม ( ต่อแสนประชากร )

แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
*การจำแนกตามพื้นที่คิดตามที่อยู่ของผู้ป่วย

เข้าชม 2157 ครั้ง เริ่มนับ 1 มีนาคม 2558
Health Information System Development Office