HISO-สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 สุขภาพคนไทย 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2549
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2006
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สุขภาพคนไทย 2548
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 ThaiHealth 2005
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสาธารณสุขไทย
2544 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 Thailand Health Profile
2001 - 2004
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546 - 2547
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 สถานการณ์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550
( อ่านรายงานทั้งหมด )

 


 
รายงานสุขภาพ       

      


สถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี พ.ศ. 2548 - 2550

 
จัดทำโดย    คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
   การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือก
สนับสนุนโดย    สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   - ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์
   แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   กระทรวงสาธารณสุข


 

      ส่วนนำ
      ส่วนที่ 1 รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
                      - สถานการณ์กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ภาพรวม
                      - สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัย และพัฒนาการแพทย์แผนไทย
                      - สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ
                      - สถานการณ์การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของประเทศ
                      - สถานการณ์สำรวจอนามัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
      ส่วนที่ 2 บทบาทการศึกษาสถานการณ์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
                      - การศึกษาข้อมูลการกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย : ภาพรวม (ยงศักดิ์ ตันติปิฎก)
                      - สถานการณ์การจัดการความรู้ วิจัย และการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย
                        (สมภพ ประธานธุรารักษ์)
                      - สถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ (เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์
                        และรุจินาถ อรรษสิษฐ)
                      - สถานการณ์สำรวจอนามัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย (ปรียา มิตรานนท์)
                      - สถานการณ์การจดสิทธิบัตรและกระบวนการค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย์
                        (พร้อมจิต ศรลัมพ์)
                      - การวิเคราะห์ระบบข้อมูลสถานการณ์การใช้ยาไทยและสมุนไพร (อาทร ริ้วไพบูลย์)

      ภาคผนวก
รายงานถูก Download ทั้งหมด จำนวน 71443 ครั้งกลับสู่ด้านบน

 


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับแผนงาน | เครือข่ายและกิจกรรม | ผลผลิตและรายงาน | ข้อมูลสถิติ | การจัดการความรู้ | หน่วยงาน | ติดต่อแผนงาน | เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ | กระทรวงสาธารณสุข | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | ศูนย์คุณธรรม
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  | สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  | สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ  | ภาระโรค
ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ  | ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา | สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ |  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการการควบคุมยาสูบ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | เครือข่ายมะเร็งไทย | กรมการปกครอง | แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย | สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | เครือข่ายวิจัยคลินิคสหสถาบัน | สมาคมเวชสารสนเทศไทย