FusionCharts will load here!
เลือกปี
FusionCharts will load here!
เลือกที่แท่งกราฟเพื่อดูข้อมูลจังหวัดของแต่ละภาค

แหล่งที่มาของข้อมูล : รายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง 506 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

Health Information System Development Office
เข้าชม 1994 ครั้ง เริ่มนับ 5 กุมภาพันธ์ 2558