การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย

ความเป็นมา
   สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจประชากรสูงอายุครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2545 การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจครั้งที่ 3 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประชากรสูงอายุ เพื่อสร้างระบบติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 – 2564)

วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ สภาพทางเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม รวมทั้งภาวะสุขภาพ ฯลฯ

แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 11 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาพที่อยู่อาศัย และลักษณะการอยู่อาศัย
ตอนที่ 3 การทำงาน และรายได้
ตอนที่ 4 การเกื้อหนุน และการเยี่ยมเยียน
ตอนที่ 5 ภาวะสุขภาพ
ตอนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และการเตรียมตัวก่อนเข้าวัยสูงอายุ
ตอนที่ 7 การเข้าร่วมกิจกรรม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ตอนที่ 8 การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ
ตอนที่ 9 ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในผู้สูงอายุ
ตอนที่ 10 ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ (สัมภาษณ์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
ตอนที่ 11 การเป็นเจ้าของบริภัณฑ์

การสำรวจประชากรสูงอาย ล่าสุดได้จัดทำในปี พ.ศ. 2553

 

ประเด็นข้อคำถาม พ.ศ.2537 พ.ศ.2545 พ.ศ.2550
การดูแลผู้สูงอายุ
1. บุคคลที่ดูแล
2. เรื่องที่ช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ
3. ความต้องการช่วยเหลือจากภาครัฐ
4. สวัสดิการต่างๆจากภาครัฐและเอกชน
 กิจกรรมและข่าวสาร
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ